Netto Bedrijfsresultaat†na Belastingen
Cursus FinanciŽle Analyse door Hendrik Claessens, hir

  Wat is Netto Operationele Winst na Belasting? Beschrijving

  De Netto Operationele†Winst na Belasting is de†Operationele Winst (EBIT (WINST VOOR RENTE EN BELASTING)) minus Belastingen. Een ander woord voor Netto Operationele Winst na Belasting is kortweg Winst na Belasting.

  Berekening van NETTO WINST NA BELASTING. Formule


  ††††† Netto Verkopen
  -†††† Operationele Kosten

  †††† Operating Profit (Operationele Winst) (EBIT (WINST VOOR RENTE EN BELASTING))
  -†††† Belastingen

  ††††† Netto Operationele Winst na Belasting (NOPAT)

  De NOPAT is noodzakelijk voor het berekenen van Economic Value Added.

  NOPAT†kan op een deelniveau†(Strategisch Business unit) worden berekend.

  De Netto Operating Profit na Belasting houdt geen rekening met het idee dat een bedrijf zowel de bedrijfskosten ALS zijn kapitaalskosten moet dekken.


  EBIT (WINST VOOR RENTE EN BELASTING)

  Earnings Before Interest and Tax omvat alle winsten uit operaties, voordat rente en belasting op inkomsten worden afgetrokken. Normaal, zijn niet-operationele†winsten en niet-operationele†kosten niet inbegrepen in EBIT. EBIT (Winst voor Rente en Belasting)) is een traditionele metingsmethode die niet de kosten van kapitaal omvat. Andere woorden voor EBIT (Winst voor Rente en Belasting) zijn Operating Profit (Operationele Winst) en Operating Earnings.

  Berekening van EBIT (WINST VOOR RENTE EN BELASTING)

  De formule van EBIT (Winst voor Rente en Belasting) is ongecompliceerd:

  ††††† Netto Verkopen

  -†††† Operationele Kosten

  ††††† Operationele Winst (Winst voor Rente en Belasting)

  Een voordeel van Winst voor Rente en Belasting is dat deze gemakkelijk te berekenen en waar te nemen is op divisie- of subdivisieniveaus van het bedrijf .

  Een nadeel van Winst voor Rente en Belasting is dat deze niet de kosten van kapitaal omvat.

  In plaats van EBIT (Winst voor Rente en Belasting), worden ook de termen Operating Profit (Operationele Winst) en Operating Earnings veel gebruikt.


  Het analyseren van de kosten van geÔnvesteerd kapitaal. Verklaring van WACC (Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal). Weighted Average Cost of Capital.

  Bedrijven creŽren waarde voor aandeelhouders door een opbrengst op het geÔnvesteerde kapitaal te verdienen die hoger is dan†de kosten van dat kapitaal. De WACC (Weighted Average Cost of Capital) is een uitdrukking van deze kosten. Deze wordt gebruikt om te zien of waarde toegevoegd wordt wanneer bepaalde voorgenomen investeringen of strategieŽn of projecten of aankopen worden ondernomen.

  De WACC (Gemiddelde Gewogen Kosten van Kapitaal) wordt uitgedrukt als een percentage, net als rente. Bijvoorbeeld, als een bedrijf met een WACC†van 12% werkt, dan betekent dit dat slechts die investeringen zouden moeten worden gedaan en al die investeringen zouden moeten worden gedaan, die een opbrengst hoger dan de WACC van 12% zullen hebben. †

  De kosten van kapitaal voor†welke investering dan ook, of dat nu voor een†geheel†bedrijf is of voor een project, is het opbrengstpercentage dat de kapitaalleveranciers zouden willen ontvangen als zij hun kapitaal elders zouden investeren. Met andere woorden, de kosten van kapitaal is een soort van opportuniteits kostensoort.

  Berekening van de WACC. Formule

  Het gemakkelijke deel van WACC†is zijn schuldgedeelte. In de meeste gevallen is het duidelijk hoeveel een bedrijf hun bankiers of obligatiehouders voor schuldfinanciering moet betalen. Moeilijker echter zijn de kosten van aandelenfinanciering. Normaal gesproken, zijn de kosten van aandelenkapitaal hoger dan de kosten van schuldenfinanciering, omdat aandelen een risicopremie vereisen. Zie ook: Cost of Capital (Kosten van Kapitaal).

  Factoren die het berekenen van WACC†moeilijk†maken:

  1. Het berekenen van deze risicopremie is ťťn ding dat de berekening van WACC†ingewikkeld maakt.
  2. Een andere belangrijke complicatie is welke mix van schuld en aandelen zou moeten worden gebruikt om aandeelhouderswaarde te maximaliseren. Dit is wat "Weighted" betekent in WACC (Weighted Average Cost of Capital)
  3. Tot slot: ook het corporate belastingstarief is van belang, omdat normaal gesproken†rentebetalingen voor de belastingen aftrekbaar zijn.

  De WACC formule:

  †††††† Schulden / TF (kosten van schulden) (1-Belasting)

  +†††† Aandelen / TF (kosten van aandelen)

  †††††† WACC (GEMIDDELDE GEWOGEN KOSTEN VAN KAPITAAL)

  In deze formule,

  • Betekent†TF Totale Financiering. De Totale Financiering bestaat uit de som van de marktwaarden van schuld- en aandelenfinanciering. Een belangrijke issue met TF is of, en in welke omstandigheden, het de huidige aansprakelijkheden, zoals handelskredieten zou moeten omvatten. Bij het taxeren van een bedrijf is dit relevant, omdat:
   • Handelskrediet agressief wordt gebruikt door veel bedrijven.
   • Er is een rente (of financierings) last voor dergelijk gebruik.
   • Handelskrediet†kan een groot bedrag op de balans zijn.
  • Belasting staat voor het corporate belastingstarief.

  Voorbeeld van een†WACC berekening.

  Veronderstel de volgende situatie in een bedrijf:

  De marktwaarde van schulden = Ä300 miljoen
  De marktwaarde van aandelen = Ä400 miljoen
  De kosten van schulden = 8%
  Het corporate belastingstarief = 35%
  De kosten van aandelen zijn 18%

  De WACC†van dit bedrijf is:

  †††† 300: 700 * 8% * (1-35%)

  +†† 400: 700 * 18%

  †††† 12.5% (WACC (Weighted Average Cost of Capital)


  Wat is Cost of Capital (Kosten van Kapitaal)? Beschrijving

  Kosten van Kapitaal is het bedrag, uitgedrukt†als een jaarlijks percentage, dat een bedrijf moet betalen om toereikende fondsen te verkrijgen.

  Bedrijven financieren hun operaties door drie mechanismen:

  1. Het uitgeven van aandelen (gewoon of preferent).

  2. Het uitgeven van schuld (bijvoorbeeld van een†bank lenen).

  3. Het herinvesteren van eerdere inkomsten (interne financiering).

  De betekenis voor een bedrijf van zijn kosten van kapitaal is, dat het bedrijf ervoor moet zorgen†dat alle investeringen†een Opbrengst (=IRR) opleveren, die†minstens gelijk is aan de kosten van kapitaal. De opbrengst van het kapitaal moet†groter zijn dan de kosten van het kapitaal.

  Berekening van†Kosten van Kapitaal. Formule

  De†Kosten van Kapitaal zijn†de gewogen som van:

  1. Kosten van Schulden

  2. Kosten van Preferent Aandelen

  3. Kosten van Gewone Aandelen

  Om de Kosten van Kapitaal te berekenen, moeten eerst elk van zijn 3 componenten†worden berekend.

  Om de Kosten van Schulden te berekenen, moeten de†rentelasten,†die voor de†schuld verschuldigd zijn, vermenigvuldigend†worden met de inverse†van het belastingtarief, en het resultaat moet gedeeld worden door het†uitstaande bedrag. Let erop†om alle transactiekosten (aankoop fees, premies, kortingen)†in de noemer mee te nemen.

  Om de Kosten van Preferent Aandelen te berekenen, deelt men†eenvoudigweg de rentekosten door de hoeveelheid preferente aandelen.

  Kosten van de berekening van de Schuld + Kosten van de berekening van de Preferent aandeel

  Bezoek de volgende pagina voor meer details over het berekenen van het Kosten van Gewone Aandelen.

  Het Cost of Equity (Kosten van Aandelen) van de berekening, Formule

  Nu elk van zijn drie componenten is berekend, kunnen zij op een gewogen gemiddelde basis worden gecombineerd om de gemengde kosten van kapitaal voor een bedrijf af te leiden.

  Dit wordt gedaan door de kosten van elke component te vermenigvuldigen†met de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is (zie figuur 2):

  De berekening van het Cost of Capital (Kosten van Kapitaal)


  Economic Value Added (EVA) is een financiŽle prestatiemethode om de echte economische winst van een bedrijf te berekenen. EVA kan worden berekend als de†Netto Operationele Winst na Belastingen†minus een last voor de†opportunity cost (=WACC) van het geÔnvesteerde kapitaal.

  EVA (© / ô Stern Stewart & Co.) is een raming van de mate waarin de inkomens verschillen van de vereiste minimum opbrengst (tegen vergelijkbaar risico) voor aandeelhouders of leningverstrekkers. Het verschil kan zowel een overschot als een tekort zijn.

  EVA vergeleken met MVA

  In tegenstelling tot markt-gebaseerde metingen, zoals MVA, kan EVA op divisieniveau of Strategisch Business Unit niveau worden berekend.

  In tegenstelling tot op aandelen gebaseerde metingen, is EVA een stroom en kan worden gebruikt voor prestatie-evaluatie in de tijd.

  EVA vergeleken met EBIT

  In tegenstelling tot de boekhoudkundige winst, zoals Winst voor Rente en Belasting en Netto Inkomen , is EVA economisch, en is EVA gebaseerd op het idee dat een bedrijf zowel de bedrijfskosten ALS de kosten van kapitaal moet dekken.

  Berekening van EVA. Formule

  De basisformule voor het berekenen van EVA is:

  ††††† Netto Verkopen

  -†††† Operationele Kosten

  ††††† Operationele Winst (WINST VOOR RENTE EN BELASTING))

  -†††† Belastingen

  ††††† Netto Operationele Winst na Belasting ((NOPAT (NETTO WINST NA BELASTING))

  -†††† Lasten van Kapitaal (GeÔnvesteerd Kapitaal x Kapitaalkosten)

  ††††† Economic Value Added (EVA)

  Door met alle kapitaalkosten rekening te houden, met inbegrip van de kosten van aandelen, toont EVA de hoeveelheid financiŽle waarde die een onderneming heeft gecreŽerd of heeft vernietigd tijdens een rapportageperiode. Met andere woorden, EVA is winst op de manier zoals de aandeelhouders deze definiŽren. Als de aandeelhouders bijvoorbeeld een opbrengst van 10% op hun investering verwachten, verdienen zij slechts geld voor zover hun aandeel in de Netto Winst na Belasting meer is dan 10% van het aandelenkapitaal. Alles daarvoor resulteert alleen maar in de minimum aanvaardbare compensatie voor investeren in een onderneming met een risico.

  GEBRUIK van de methode van EVA: Het afstemmen van besluiten met aandeelhouderswaarde

  EVA werd ontwikkeld om managers te helpen om twee basisprincipes van financiŽn in hun besluitvorming op te nemen:

  1. De primaire financiŽle doelstelling van welk bedrijf dan ook zou moeten zijn om de rijkdom van zijn aandeelhouders te maximaliseren.
  2. De waarde van een bedrijf hangt van de mate af waarin de investeerders verwachten dat de toekomstige winsten zullen verschillen van de kosten van kapitaal. Per definitie, zal een aanhoudende verhoging van EVA resulteren in een toename van de marktwaarde van een bedrijf. Deze aanpak is geldig en effectief gebleken voor vele soorten organisaties. Dit is omdat het niveau van EVA niet werkelijk van belang is. De huidige prestatie is al opgenomen in de aandelenprijs. Het is de (ononderbroken) verbetering in EVA welke (ononderbroken) verhogingen van aandeelhoudersrijkdom brengt.

  Sommige specifieke gebruiken van EVA omvatten:

  • Het bepalen van organisatorische doelstellingen.
  • Prestatiemetingen.
  • Het bepalen van bonussen.
  • Communicatie met aandeelhouders en investeerders.
  • Motivatie van managers.
  • Capital budgeting.
  • Corporate waardering.
  • Het analyseren van aandelen.


  Market Value Added (MVA) is het verschil tussen de aandelenmarkt waarde van een beursgenoteerd bedrijf en de som van de aangepaste boekwaarde van schulden en aandelen die in het bedrijf zijn geÔnvesteerd. Met andere woorden: het is de som van alle kapitaaleisen die het bedrijf heeft uitstaan; de marktwaarde van schulden en de marktwaarde van aandelen.

  Berekening van Market Value Added. Formule

  Market Value Added (MVA) = Marktwaarde†- GeÔnvesteerd Kapitaal.

  Hoe hoger de Market Value Added (MVA) is, hoe beter het is.† Een hoge MVA wijst erop dat het bedrijf substantiŽle rijkdom voor haar aandeelhouders heeft gecreŽerd. MVA is gelijkwaardig aan de contante waarde van alle in de†toekomst verwachte EVAs =NPV (Net Present Value: zie investeringsanalyse). Een negatieve MVA betekent dat de waarde van de acties en de investeringen van het management minder is dan de waarde van het bedrijfskapitaal dat is geÔnvesteerd door de kapitaal markten. Dit betekent dat rijkdom of waarde is vernietigd.

  Het doel van een bedrijf zou moeten zijn om de MVA te maximaliseren. Het doel zou niet moeten zijn om de waarde van het bedrijf te maximaliseren, aangezien dit gemakkelijk kan worden bereikt door steeds meer kapitaal te investeren.

  Beperkingen van Market Value Added

  1. MVA houdt geen rekening met de opportuniteitskosten van het geÔnvesteerde kapitaal.
  2. MVA houdt geen rekening met tussentijdse contante gelduitkeringen aan aandeelhouders.
  3. Market Value Added (MVA) kan niet op deel (Strategisch Business unit) niveau worden berekend en kan niet voor privť gehouden bedrijven worden gebruikt.


  (bron: http://www.12manage.com/methods_dupont_model_nl.html)