Boeking van de belastingen op het resultaat

Hieronder volgt een overzicht van de meest courante boekingen van de Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar en op het resultaat van vorige boekjaren. De hieronder opgenomen gevallen zijn niet de enig mogelijke; specifieke gevallen kunnen immers andere of meer uitgewerkte boekingen vergen.

 • I. Belastingen op het resultaat van het boekjaar

  A. Onroerende voorheffing

  • 1. Gegeven.
   De onderneming ontvangt een aan slagbiljet met betrekking tot een onroerende voorheffing (O.V.) van 30 000 F (kadastraal inkomen 100 000 F - tarief O.V. 30 pct.). Ze voorziet dat het gedeelte van de O.V. dat niet meer bedraagt dan 12,5 pct. van het kadastraal inkomen effectief met de inkomstenbelasting zal kunnen worden verrekend.

   Boeking.
   640 Bedrijfsbelastingen
   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
   17500
   12500
     aan 452 Te betalen belastingen en taksen
   30 000

  • 2. Gegeven.
   Zoals in 1 behoudens dat de onderneming voorziet dat de O.V. niet effectief met de inkomstenbelasting zal kunnen worden verrekend (bv. wegens verliessituatie of wegens toepasselijke fiscale vrijstellingen).

   Boeking.
   640 Bedrijfsbelastingen
   30000
     aan 452 Te betalen belastingen en taksen
   30 000

  • 3. Gegeven.
   Zoals in 1 behoudens dat de onderneming het aan slagbiljet op het einde van het boekjaar nog niet heeft ontvangen.

   Boeking.
   640 Bedrijfsbelastingen
   6702 Geraamde belastingen
   17500
   12500
     aan 450 Geraamd bedrag der belastingschulden
   30 000


  B. Roerende voorheffing

  • 1. Inning van het inkomen
   Gegeven:
   De onderneming int een brutocoupon van 100 000 F waarop 25 pct. roerende voorheffing (R.V.) wordt ingehouden.

   Boeking.
   550 Kredietinstellingen (1)
   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
   75000
   25000
     aan 750/751 Financiële opbrengsten
   100 000
   (1) Eventueel eerst langs rekening «414 Te innen opbrengsten» of rekening «54 Te incasseren vervallen waarden».

  • 2. Boeking van opgelopen interest
   Gegeven:
   De onderneming boekt het gelopen interestgedeelte (10 000 F bruto) van een coupon die in het volgende boekjaar vervalt.

   Boeking.
   491 Verkregen opbrengsten
   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
   7500
   2500
     aan 750/751 Financiële opbrengsten
   10 000


  C. Voorafbetalingen

   Gegeven:
   De onderneming verricht een voorafbetaling van 200 000 F.

   Boeking.
   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen.
   200 000
     aan 550 Kredietinstellingen
   200 000


  D. Afsluiting van het boekjaar

  • 1. Te weinig voorheffingen en voorafbetalingen
   Gegeven:
   De onderneming berekent dat de verschuldigde inkomstenbelastingen 50 000 F meer zullen bedragen dan de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen.

   Boeking.
   6702 Geraamde belastingen
   50000
     aan 450 Geraamd bedrag van de belastingschulden
   50000

  • 2. Te veel voorheffingen en voorafbetalingen

   • a) Gegeven:
    De onderneming berekent dat de verschuldigde inkomstenbelastingen 40 000 F minder zullen bedragen dan de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen.

    Boeking.
    412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
    40000
      aan 6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
    40000

   • b) Gegeven:
    Zoals in a) maar de vennootschap verzoekt de belastingadministratie de door haar verrichte voorafbetalingen ten bedrage van 40 000 F naar het volgend boekjaar over te dragen.

    Boeking.
    412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
    40000
      aan 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen..
    40000
    Tijdens het volgende boekjaar boekt de onderneming in het beschouwde geval :
    6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
    40000
      aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
    40000

   • c) Gegeven:
    De onderneming heeft de ingekohierde O.V. ten belope van 12,5 % van het kadastraal inkomen op de rekening 6700 geboekt maar stelt vast dat een gedeelte ervan - 5 000 F - niet effectief met de verschuldigde inkomstenbelastingen verrekenbaar is.

    Boeking.
    640 Bedrijfsbelastingen
    5000
      aan 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
    5000

  • 3. Fictieve voorheffingen In principe hoeven de verschillende bestanddelen die met de inkomstenbelastingen verrekenbaar zijn maar niet effectief door de onderneming worden gedragen (fictieve onroerende voorheffing, fictieve roerende voorheffing, belastingkrediet, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting) niet als dusdanig in de boekhouding te worden verwerkt, zowel wanneer het gaat om «terugbetaalbare» als om «niet terugbetaalbare» bestanddelen. Die bestanddelen kunnen wel onrechtstreeks het bedrag beïnvloeden van de «Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen» of van de «Geraamde belastingen» (zie in die zin eveneens het advies nr. 141, Bulletin nr. 13, blz. 21 en 22). Op dit principe bestaat een uitzondering met name wat de fictieve roerende voorheffing betreft die, indien ze de verschuldigde imkomstenbelastingen overtreft, aan de onderneming wordt «terugbetaald» (zie het laatste lid van het voormelde advies).
   Gegeven:
   Een vennootschap int een dividend van 100 000 F uit buitenlandse aandelen dat als «definitief belast inkomen» aftrekbaar is van haar winst en bovendien aanleiding geeft tot verrekening van een «terugbetaalbare» fictieve roerende voorheffing van 5 000 F. Aangezien de vennootschap dit dividend van haar definitief belaste inkomsten aftrekt, is zij geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

   Boeking.
   412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
   5000
     aan 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
   5000 • II. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

  A. Belastingsupplementen

  • 1. Geraamde belastingen waren te laag
   Gegeven:
   Tijdens het vorige boekjaar heeft de onderneming 50 000 F geboekt als «Geraamde belastingen» (zie I.D.1.). De ingekohierde belasting bedraagt echter 55 000 F.

   Boeking.
   450 Geraamd bedrag van de belastingschulden
   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement
   50000
   5000
     aan 452 Te betalen belastingen en taksen
   55000

  • 2. Terug te vorderen belastingen waren te hoog
   Gegeven:
   Tijdens het vorige boekjaar heeft de onderneming 40 000 F voorafbetalingen geactiveerd (zie I.D.2.a). De teruggave bedraagt echter slechts 33 000 F.

   Boeking.

   • a) Bij ontvangst kohieruittreksel
    6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement
    7000
      aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
    7000

   • b) Bij terugbetaling
    550 Kredietinstellingen
    33000
      aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen.
    33000


  B. Regulariseringen

  • 1. Geraamde belastingen waren te hoog
   Gegeven:
   Zoals in II.A.1. behoudens dat het belastingsupplement slechts 40 000 F bedraagt.

   Boeking.
   450 Geraamd bedrag van de belastingschulden
   50000
     aan 7711 Regularisering van geraamde belastingen
   452.Te betalen belastingen en taksen
   10000
   40000

  • 2. Terug te vorderen belastingen waren te laag
   Gegeven:
   Zoals in II.A.2. behoudens dat de teruggave 44 000 F bedraagt.

   Boeking.
   a) Bij ontvangst van het aanslagbiljet
   412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
   4000
     aan 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
   4000

   b) Bij het indienen van het bezwaarschrift
   550 Kredietinstellingen.
   44000
     aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
   44000


  C. Betwiste aan slagen

  • 1. Vestiging van de aanslag
   Gegeven:
   De onderneming ontvangt een aanslagbiljet met een belastingsupplement van 130 000 F. Ze betwist de aanslag ten belope van 95 000 F.

   Boeking.
   a) Bij ontvangst van het aanslagbiljet
   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement
   130000
     aan 452 Te betalen belastingen en taksen
   130000

   b) Bij het indienen van het bezwaarschrift
   412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen (1)
   of
   4529 Betwiste belastingen (1)
   95000
     aan 6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
   95000
   (1) : De betwiste belastingen zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullend advies dat in een eerstvolgend bulletin bekendgemaakt wordt.

  • 2. Beslissing over de aan slag
   Gegeven:
   De aanslag vordt verminderd ten belope van 49 000 F en de onderneming legt zich bij die beslissing neer.

   Boeking.
   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement
   452 Te betalen belastingen en taksen
   .46000
   49000
     aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen
   of
   4529 Betwiste belastingen
   95000


  D. Voorziening voor belastingen

  • 1. aan leggen van de voorziening
   Gegeven:
   Ingevolge een betwisting wordt rekening gehouden met een mogelijk belastingsupplement over een vorig boekjaar van 80 000 F.

   Boeking.
   6712 Gevormde fiscale voorziening (1)
   80000
     aan 161 Voorziening voor belastingen
   80000
   (1) Indien een voorziening zou worden aangelegd voor belastingen op de winst van het boekjaar zou te dien einde een rekening 6703 «Gevormde fiscale voorziening» aan het algemeen rekeningenstelsel kunnen worden toegevoegd.

  • 2. aanwending van de voorziening
   a) Gegeven:
   Uiteindelijk is een belastingsupplement van 83 000 F verschuldigd.

   Boeking.
   161 Voorziening voor belastingen
   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement
   80000
   3000
     aan 452 Te betalen belastingen en taksen
   83000

   b) Gegeven:
   Uiteindelijk is een belastingsupplement van 78 000 F verschuldigd.

   Boeking.
   161 Voorziening voor belastingen
   80000
     aan 452 Te betalen belastingen en taksen
   7712 Terugneming van fiscale voorzieningen
   78000
   2000Bron : Bulletin CBN, nr. 14, juni 1984, p. 15-21